“Wees welkom!”

Op dinsdagavond 14 juni 2016 was in De Bilt weer een bijeenkomst van het Platform Respectvol Samenleven. Deze keer waren we te gast bij De Julianaschool.

Aanleiding voor de thema avond is de toename van het aantal vluchtelingen en de achterstand in huisvesting van de statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Vorig jaar had het platform dit thema tot jaarthema gekozen en dit onderwerp sloot hier naadloos op aan.
Met een opkomst van ruim 35 belangstellenden heette de voorzitter van het platform Gert Landman ons welkom met een lied.

Uit eigen ervaring

Narine Khenkikian, voormalig vluchtelinge uit Syrië, vertelde over de wijze waarop zij geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Dat ging niet vanzelf.
Haar doorzettingsvermogen, de steun van de basisschool van haar kinderen en van particulieren en natuurlijk de vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt hebben mede bijgedragen aan de succesvolle integratie. Het leren van de taal, en het vinden van zinvol werk waren voor haar essentieel.
Maar zij vertelde ook hoe knellend en belemmerend de landelijke regels zijn bij bijv. het erkennen van diploma’s in Syrië behaald. Vechtlust om iets te bereiken heeft haar een plaats gegeven in de Biltse samenleving, waar zij nu ruim 15 jaar met haar gezin woont.

De praktijk van woningtoewijzing

Sylvia Janssen, manager wonen van SSW, vertelde over de opdracht die de woonstichting heeft in het huisvesten van statushouders. SSW heeft ruim 5.000 woningen in haar bezit, waarvan het merendeel een sociale huurwoning is. Het toewijzen van een woning is gebonden aan allerlei wetten en regels, vastgelegd in de zogenaamde huisvestingsverordering. In opdracht van de gemeente kan SSW woningen toewijzen per voorrang. Per jaar verhuurt SSW ongeveer 320 woningen. Ruim 10 % hiervan wijst SSW toe aan mensen met een urgentie. Statushouders, maar ook een deel van de reguliere woningzoekenden, hebben een urgentieverklaring en daarmee voorrang in de huisvesting. De reguliere wachttijd voor een huurwoning is 9 jaar.

Voor dit jaar heeft Gemeente De Bilt een taakstelling opgelegd gekregen om 108 statushouders te huisvesten. Daarvan heeft SSW 17 statushouders daadwerkelijk kunnen huisvesten. Nog 91 statushouders staan dus voor dit jaar op de wachtlijst om gehuisvest te worden. In 2015 is het SSW niet gelukt om alle statushouders uit de taakstelling van dat jaar te huisvesten. Dat zijn in totaal 48 statushouders. Dus eigenlijk moeten we voor de volledigheid zeggen dat eind 2015 nog 139 statushouders een woning aangeboden had moeten worden. Op een gemiddeld 320 woningen per jaar die SSW verhuurt is dat een behoorlijke opgave. De woningcorporatie heeft ook de opgave om woningzoekenden te huisvesten.

SSW werkt nauw samen met een aantal partijen zoals het COA, de Gemeente, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Buurtbemiddeling.

Hoe gaat het in zijn werk als een statushouder een woning krijgt toegewezen?

Hanneke Eilers, coördinator van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vertelt over de rol van het Steunpunt en haar vele vrijwilligers in het integratieproces van de statushouders. Dat zijn in ieder geval de vluchtelingen die ‘vergunninghouder’ zijn: d.w.z. door de overheid erkende vluchtelingen die aanspraak maken op een woning. Steunpunt Vluchtelingen helpt hen met integreren in de eerste twee jaar, waarvan de eerste drie maanden intensief.

Hoe verder?

Na de pauze vond er een levendig kringgesprek plaats met vragen als: “wat doet dit met je?” en “wat kunnen we doen?”.
Creatief denken is nodig om tot oplossingen te komen. Maar ook een verbinder die mogelijkheden onderzoekt en partijen kan verbinden die een rol kunnen spelen in de huisvesting.
Mogelijke ideeën werden geopperd zoals het huisvesten in leegkomende kamers in verzorgingshuizen en kantoren.

Het belang werd genoemd om deelnemer te zijn aan de Biltse samenleving. Uitwisseling op het vlak van kunst en cultuur kan hierin bindend werken.
En ook samen sporten en samen eten. Stichting Eet Mee is een mooi project die verbinding tot stand brengt. En dan niet te vergeten hoe goed het is om nieuwkomers in de straat te verwelkomen.

De voorzitter, Gert Landman, sloot af met het gezongen gedicht van het begin,
op grond van het gesprek als volgt aangepast :

hand in hand in de wind
oog in oog in de regen
woord en gebaar
dicht bij elkaar
tot je een welkom vindt
een andere naam voor vrede

Een gezamenlijk gevoel van urgentie was voelbaar, met aanzetten tot mooie initiatieven.

Helmi Kaskens, secretaris